Privacy in overzicht

Vanaf mei 2018

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt voor OSRAM en de met haar verbonden ondernemingen. De volgende privacy-informatie geeft u een overzicht van het verzamelen en verwerken van uw gegevens. De volledige informatie vindt u in de uitgebreide versie van onze privacy-informatie.

1. Verantwoordelijke instantie:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 6 – 8
80807 München
Deutschland

2. Welke gegevens slaan wij op van u?

 • Wij slaan de domeinnaam of het IP-adres van uw computer op, de bestandsaanvraag van de cliënt (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de website van waarop u ons bezoekt.
 • Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt en registreert, verzamelen wij de toegangsgegevens (meestal gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord).
 • We gebruiken cookies, dat zijn kleine tekstbestanden, die bijv. voor een winkelwagentje of de OSRAM-login tijdelijk op uw computer bewaard worden en die uw browser opslaat. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies niet bewaard worden of aan het einde van uw internetsessie gewist worden. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Daar wordt ook beschreven hoe u tegen het gebruik van cookies en het gebruik van de via de cookies verzamelde gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gebruikersprofielen bezwaar kan maken.
 • Enkele pagina’s bevatten knoppen van sociale-medianetwerken. Deze knoppen zijn geen verwijzings- of omleidingslinks. De link verwijst alleen naar het betreffende sociale-medianetwerk, zonder gebruikersgegevens te verzenden.

3. Hoe verzamelen we uw gegevens?
De gegevens die bij uw bezoek aan de websites worden gegenereerd verzamelen wij automatisch. Daarnaast verzamelen wij de gegevens alleen op basis van uw invoer op onze website of door het gebruik van cookies.

4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Voor de technische administratie en voor het ter beschikking stellen van de website.
 • Voor het aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen, die we gebruiken voor reclame en marktonderzoek - voor zover u hier geen bezwaar tegen hebt.
 • Binnen de door de wet gestelde grenzen: voor de detectie van misbruik en voor probleemoplossing

5. Openbaarmaking van uw gegevens
Indien u uw toestemming hebt gegeven of indien wij daar anders wettelijk voor bevoegd zijn, geven wij uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden eventueel door aan OSRAM- groepsmaatschappijen of aan dienstverleners (bijv. hosting, marketing, verkooppartners)

In het geval dat de ontvangers hun hoofdkantoor hebben in landen zonder een voldoend niveau van privacy, heeft OSRAM maatregelen getroffen, om op een andere manier te zorgen voor de juiste en afdoende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens. Indien de gegevens:

 • worden gegeven aan groepsmaatschappijen in die landen, wordt gegarandeerd dat deze de bindende bedrijfsvoorschriften ter bescherming van persoonsgegevens (Binding Corporate Rules, “BCR”) hebben ondertekend en deze naleven. Informatie over de OSRAM BCR vindt u in de pdf bovenaan de pagina.
 • worden gegeven aan ontvangers buiten de groep in die landen, worden deze alleen doorgegeven, wanneer deze (i) EU-modelcontractbepalingen hebben gesloten met OSRAM of (ii) - bij ontvangers met hoofdkantoor in de VS – gecertificeerd zijn volgens het EU/VS Privacy Shield.

6. Welke rechten hebt u?

 • Informatie
 • Verwijdering
 • Correctie
 • Bezwaar

U kunt zich met uw verzoek wenden tot de privacyverantwoordelijke van OSRAM GmbH via de post of met een informatieformulier (link op formulier).

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast. De datum van de laatste update vindt u aan het begin van deze verklaring.

Privacy-informatie

Deze privacyverklaring legt uit hoe OSRAM en haar dochtermaatschappijen (samen OSRAM) uw persoonsgegevens gebruikt, welke maatregelen er worden genomen ter bescherming van uw gegevens en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt.

Inleiding

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt voor OSRAM. Daarom verwerkt OSRAM uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften van de Europese basisregelgeving inzake privacy en de verdere toepasselijke wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegeven en ter gegevensbeveiliging.

Verantwoordelijk in de zin van de basisregelgeving inzake privacy en andere nationale privacywetten van de lidstaten evenals overige verordeningen inzake privacy is OSRAM GmbH.

Vertegenwoordigd door Dr. Olaf Berlien, Ingo Bank en Dr. Stefan Kampmann

Marcel-Breuer-Str. 6
80807 München
Deutschland

 • Telefoon: +49 89 6213-0
 • Fax: +49 89 6213-2020
 • E-Mail: contact@osram.com
 • Internet: www.osram.com, www.osram.de
 • Contact privacyfunctionaris: privacy@osram.com

In afzonderlijke gevallen kunnen ook de betreffende dochtermaatschappijen alleen of samen met OSRAM GmbH verantwoordelijk zijn. De contactgegevens van de dochtermaatschappijen vindt u in de onderstaande lijst.

OSRAM verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van de gebruikers in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website aan te bieden.

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens vragen, is artikel 6, lid 1, sub a van de basisregelgeving inzake privacy van de EU (DSGVO) de rechtsgrondslag.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en OSRAM, dient artikel 6, lid 1 sub b van de DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan OSRAM onderworpen is, dient artikel 6, lid 1 sub c van de DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een legitiem belang van OSRAM of een derde partij en indien uw belangen, basisrechten en vrijheden op gebied van privacy niet opwegen tegen het belang van OSRAM of van de derde partij, dan dient art. 6, lid 1, onder f) van de DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan ook gebeuren indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere regelingen die op OSRAM van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

1. Omvang van de gegevensverzameling
Bij elk bezoek aan onze website worden geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de opvragende computer gedetecteerd.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website komt
 • Websites toegankelijk via het systeem van de gebruiker via onze website

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens (en van de logbestanden) is artikel 6, lid 1 sub f van de DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Er gebeurt in dit verband geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden.

Hierin ligt ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f van de DSGVO.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd, van zodra ze niet meer nodig zijn voor het behalen van het doel waarvoor ze verzameld werden. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen is dat ten laatste na zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de opvragende cliënt niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid van beroep
Het verzamelen van de gegevens voor de aanbieding van de website en de opslag van de gegevens in de logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan dan ook geen bezwaar aantekenen.

1. Omvang van de gegevensverzameling
In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 • a) De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website.

U kunt zich op onze websites op gratis nieuwsbrieven abonneren. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons doorgestuurd.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • E-mailadres
 • Naam, voornaam (optioneel)
 • Titel
 • Taal/land
 • Datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces wordt voor de verwerking van de gegevens uw toestemming verkregen en wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

 • b) Versturen van de newsletter gebeurt door het OSRAM-verkoopscontact.

Als u contact heeft met een OSRAM-verkoopspartner, zal deze u vragen om uw contactgegevens voor mededelingen en newsletters. De hierbij opgegeven contactgegevens kunnen zijn: Telefoonnummer, e-mailadres, naam, voornaam (optioneel). Uw in dit verband verkregen e-mailadres kan dus door ons worden gebruikt voor versturen van een newletter. In een dergelijk geval wordt in de nieuwsbrief uitsluitend directe reclame voor gelijkaardige goederen of diensten verzonden.

2. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is in geval van toestemming door de gebruiker artikel 6, lid 1 sub a van de DSGVO.

De rechtsgrondslag voor versturen van de newletter na ingave van de gegevens door de verkoopmedewerker is § 7 Abs. 3 UWG.

3. Doel van de gegevensverwerking
Het bijhouden van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van de registratie dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd, van zodra ze niet meer nodig zijn voor het behalen van het doel waarvoor ze verzameld werden. Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De gebruiker kan het abonnement te allen tijde opzeggen.

5. Mogelijkheid van beroep
De gebruiker kan het abonnement te allen tijde opzeggen. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een link voorzien.

1. Omvang van de gegevensverzameling
We bieden op onze websites de gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. De gegevens worden daarvoor in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • E-mailadres
 • Naam, voornaam (optioneel)
 • Titel
 • Taal/land
 • Datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens gevraagd.

2. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is in geval van toestemming door de gebruiker artikel 6, lid 1 sub a van de DSGVO.

Indien de registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst of de uitvoering van precontractuele maatregelen, dan is aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 lid 1 sub b. van de DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

 • a) Voor het leveren van bepaalde inhoud en diensten op onze website
 • b) voor de uitvoering van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd, van zodra ze niet meer nodig zijn voor het behalen van het doel waarvoor ze verzameld werden.

Dat is het geval voor de gegevens die verzameld worden tijdens het registratieproces, als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Als de registratie dient voor het sluiten van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen is dat dan het geval, wanneer de gegevens niet meer vereist zijn voor de uitvoering van het contract.

Ook na het sluiten van de overeenkomst kan het nog steeds noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

5. Mogelijkheid van beroep
U hebt als gebruiker te allen tijde de mogelijkheid om de registratie ongedaan te maken. De gegevens die over u opgeslagen werden kunt u te allen tijde wijzigen of laten verwijderen.

Indien de registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering niet in de weg staan.

1. Omvang van de gegevensverzameling
Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. . De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • E-mailadres
 • Naam, voornaam (optioneel)
 • Titel
 • Taal/land
 • Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

Bovendien is een contactopname via het door u opgegeven e-mailadres mogelijk. In dat geval worden uw via de mail meegedeelde persoonsgegevens opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is in geval van toestemming door de gebruiker artikel 6, lid 1 sub a van de DSGVO.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden meegedeeld is artikel 6, lid 1 sub f van de DSGVO. Indien het e-mailcontact dient voor het afsluiten van een overeenkomst, dan is bijkomende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, sub b van de DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient voor ons alleen voor de verwerking van het leggen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige verwerkte persoonsgegevens dienen om een misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd, van zodra ze niet meer nodig zijn voor het behalen van het doel waarvoor ze verzameld werden. Dit is in het algemeen het geval wanneer het gesprek is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

5. Mogelijkheid van beroep
U hebt als gebruiker te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

1. Omvang van de gegevensverzameling
Als u door onze aandeelhouder werd gevolmachtigd voor deelname aan algemene vergadering, gebruiken wij uitsluitend de voor versturen van de uitnodiging en uitnodigingskaarten gegevens, zoals naam, voornaam en adres van de gevolmachtigde.

2. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de volmacht is Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in verband met de voorschriften op gebied van aandeelrechtschrijving.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van persoonsgegevens dient alleen voor de verwerking van deelname aan de algemene vergadering.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd, van zodra ze niet meer nodig zijn voor het behalen van het doel waarvoor ze verzameld werden. Dit is in het algemeen het geval, wanneer de aandeelrechtelijke vereisten voor de algemene vergadering zijn afgerond.

5. Mogelijkheid van beroep
De gevolmachtigde heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Daartoe kan hij contact met ons opnemen op bovenstaand adres. Wij zullen de gegevens van de gevolmachtigde verwijderen zo gauw onze aandeelrechtelijke verplichtingen voor bewaring vervalt.

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij soms gebruik van gespecialiseerde dienstverleners. Onze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Zij verwerken de persoonsgegevens slechts namens ons en strikt volgens onze aanwijzingen op basis van dienovereenkomstige overeenkomsten over gegevensverwerking.

Uw gegevens worden ook gedeeltelijk in landen buiten de Europese Unie (“EU") of de Europese Economische Ruimte (“EER") verwerkt, waarbij over het algemeen een lager beschermingsniveau als in Europa zou kunnen gelden. In dit geval verzekeren wij bijv. contractuele overeenkomsten met onze contractpartners, dat een voldoende hoog beschermingsniveau voor uw gegevens wordt gegarandeerd (kopie beschikbaar op aanvraag), of wij vragen u om uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokken persoon in de zijn van de DSGVO en hebt u tegenover de verantwoordelijke volgende rechten:

1. Recht op informatie
U kunt OSRAM vragen te bevestigen of persoonsgegevens die u betreffen door ons worden verwerkt.

Als er een dergelijke verwerking gebeurt, kunt u bij de verantwoordelijke de volgende informatie opvragen:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers, resp. de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens die u betreffen bekend werden of nog worden gemaakt;
 • de geplande duur van opslag van de persoonsgegevens die u betreffen, of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van de opslagtermijn;
 • het bestaan van het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende overheid;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4, van het DSGVO, en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene;
 • of de persoonsgegevens die u betreffen worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie en welke passende waarborgen werden geboden volgens artikel 46 van de DSGVO.

Bij een gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden kan het recht op informatie ingeperkt worden voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk kan maken of ernstig kan schaden en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

2. Recht op correctie
U hebt een recht op correctie en/of vervollediging tegenover OSRAM, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. OSRAM zal de correctie onmiddellijk uitvoeren

3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u vragen om de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen te beperken:

 • indien u de correctheid van de persoonsgegevens die u betreffen betwist, wordt de verwerking van de gegevens beperkt voor een periode die het de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • indien de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
 • indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking maar u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 1 van de DSGVO en er nog niet vaststaat, of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen wordt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of op het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Werd de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden beperkt, dan krijgt u een bericht van OSRAM voor de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijderen
U kunt OSRAM verzoeken om de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk te verwijderen voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens die u betreffen zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt werden.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens artikel 6, lid 1 sub a of artikel 9, lid 2 sub a van de DSGVO gebaseerd was, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U dient bezwaar in tegen de verwerking volgens art. 21, lid 1 van de DSGVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking die voorrang hebben, of u dient bezwaar in tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 2 van de DSGVO.
 • De persoonlijke gegevens die u betreffen, zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van de persoonsgegevens die u betreffen is vereist voor het nakomen van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt.
 • De persoonsgegevens die u betreffen zijn verzameld in verband met diensten aangeboden door de informatiemaatschappij volgens artikel 8, lid 1 van de DSGVO (toestemming van kinderen).

5. Recht op vergeten
Heeft OSRAM de persoonsgegevens met betrekking tot u openbaar gemaakt en is OSRAM op basis van de voorwaarden onder punt 4 verplicht om ze te verwijderen, dan treft OSRAM rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen om de verantwoordelijken voor de verdere gegevensverwerking te informeren dat u om de verwijdering van alle links met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt gevraagd.

6. Uitzonderingen op het recht op verwijderen
Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor de vervulling van een wettelijke verplichting, die vereist is voor verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke werd overgedragen;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid volgens artikel 9, lid 2 sub h en i en artikel 9, lid 3, van het DSGVO;
 • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens artikel 89, lid 1 van het DSGVO, voor zover het onder lid a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

7. Recht op inlichtingen
Indien u gebruik hebt gemaakt van het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover OSRAM, worden alle ontvangers, aan wie de persoonsgegevens die u betreffen werden doorgegeven, van deze correctie, verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte gebracht, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Op verzoek delen wij u de ontvangers mee.

8. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan OSRAM hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat en deze door te geven aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens artikel 6, lid 1 sub a van de DSGVO of art. 9, lid 2 sub a van de DSGVO dan wel op een overeenkomst op grond van art. 6 lid, lid 1 sub b van de DSGVO en
 • de verwerking volgens een geautomatiseerde procedure gebeurt.

Verder hebt u het recht om te vragen dat de betreffende persoonsgegevens onmiddellijk van OSRAM naar een andere verantwoordelijke gestuurd worden, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

9. Recht op bezwaar
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen, die op basis van artikel 6, lid 1 sub e of f van de DSGVO gebeurt; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze wetgeving.

Als gevolg hiervan zal OSRAM niet langer persoonlijke gegevens die u betreffen verwerken, tenzij er dwingende redenen voor de verwerking zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de persoonsgegevens die u betreffen verwerkt worden voor directe marketingdoeleinden, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen met een dergelijk marketingdoel; dit geldt ook voor de profilering, voor zover die is gekoppeld aan dergelijke directe marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe marketing, worden de persoonlijke gegevens die u betreffen niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens artikel 89, lid 1 van de DSGVO, hebt u het recht hier bezwaar tegen te maken.

Uw recht op bezwaar kan ingeperkt worden als dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of de statistische doeleinden onmogelijk kan maken of ernstig kan schaden en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van de onderzoeks- of de statistische doeleinden.

10. Recht om de verklaring van toestemming inzake privacy in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring van toestemming met betrekking tot de privacy in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

11. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dat geldt niet wanneer de beslissing

 • (1) noodzakelijk is voor het sluiten of de vervulling van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
 • (2) toegelaten is op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen bevatten voor de bescherming van uw rechten en vrijheden alsook van uw rechtmatige belangen of
 • (3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen, neemt OSRAM passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook uw legitieme belangen te beschermen, waartoe ten minste het recht hoort om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

Indien deze besluiten gebaseerd zijn op het gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9, lid 1 van de DSGVO gelden de hiervoor genoemde uitzonderingen alleen indien artikel 9, lid 2 sub a of g van de DSGVO van toepassing is en passende maatregelen werden genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

12. Recht van beroep bij een toezichthoudende overheid
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht in beroep te gaan tegen een toezichthoudende overheid, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen in strijd is met het DSGVO.

De toezichthoudende overheid waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een efficiënt beroep in rechte volgens artikel 78 van het DSGVO.

Meer informatie en uitleg over de genoemde rechten is te vinden op de website "Rechten voor burgers" van de Europese Commissie.